Heraldiek en registratie familiewapens

 

 

Nederlands
College
Heraldiek
College Heraldiek-klein
Dit wapenembleem wordt gevoerd door het Nederlands College Heraldiek (NCH)

 

Inhoud


- Levende Heraldiek

- Wat is heraldiek

- Voor iedereen

- Verwantschap

- College Heraldiek


- Advies

- Registratie Familiewapens

- Helpdesk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© College Heraldiek
sinds 1994

 

Levende Heraldiek

 

 

 

Wat is heraldiek

Heraldiek is evenals genealogie een hulpwetenschap bij de bestudering van de geschiedenis. Het gebruik van wapens behoort tot één van onze oudste verschijnselen op cultuurhistorisch gebied. Dit fenomeen heeft nog niets van zijn verbeeldingskracht verloren. Door stilistische mogelijkheden van vorm en kleur als symbool van een persoon, familie of gemeenschap, heeft het wapen velen aangesproken en doet dit nog steeds. Een familiewapen is een kenteken van verwantschap.

Een wapen is een erfelijk, in wezen onveranderlijk, gekleurd onderscheidingsteken, te zien op een schild met de schilddekking: helm, helmkleed en helmteken. Zie een voorbeeld tekening bij advies.

Vraag onze brochure aan “De weg naar een familiewapen” met informatie en registratieformulier: info@heraldiek.net en vermeld uw postadres, dan wordt het per omgaande toegestuurd.

 

Het voeren van een familiewapen en het belang van registratie

Het staat iedereen vrij in Nederland een wapen te voeren en om wel of niet gebruik te maken van de mogelijkheid tot een wapenregistratie. Een wapenregistratie is feitelijk een wapen deponeren in een openbaar toegankelijk register zodat anderen daar kennis van kunnen nemen.

Bij een wapenregistratie wordt het wapen door een aantal deskundigen nauwkeurig bekeken om vast te stellen of het wapen aan alle heraldische normen voldoet, of de motivering betreffende de in het wapenontwerp gekozen stukken klopt en of het een uniek wapen is.

Een wapenregistratie kan ook dienst doen als juridisch bewijs bij schending van het copyright.

 

Belangrijk: heraldiek en genealogie

De nauwe verwantschap van de heraldiek en genealogie is onontkoombaar in de praktijk van familiewapens. Wie een wapen zoekt moet zijn genealogie kennen. Wie zijn genealogie kent, en geen wapen vindt, kan desgewenst een nieuw wapen ontwerpen en aannemen. Immers een wapen komt nooit zomaar uit de lucht vallen: het betreft een bepaald persoon of familie waar een verantwoord ontwerp rekenschap van geeft.

Soms vindt men tussen de familiepapieren een zegel met daarop een wapen. De vraag is dan wie gebruikte dit zegel? En is het mogelijk dit wapen opnieuw te voeren als familiewapen?

Een gedegen genealogie en de nodige kritische instelling kan uitmonden in een heraldische kroon op het genealogische werk.

 

Nederlands College Heraldiek en het Nederlands Register Familiewapens

Het Nederlands College Heraldiek (hierna het College) is onafhankelijk en mede namens de samenwerkende genealogische verenigingen belast met de registratie van heraldische wapens.

Het College verzorgt de wapenregistratie voor leden van de Nederlandse Genealogische Vereniging en de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, met een voordeeltarief. Lidmaatschap is geen vereiste, onafhankelijk daarvan kan iedereen die dat wenst een registratie in het Nederlands Register Familiewapens aanvragen.

Het College bestaat uit een groep onafhankelijke heraldisch en historisch deskundigen die in gezamenlijkheid adviseren over de aangevraagde wapens en beslissen over de registratie.
In de behandelprocedure is ruimte voor advies en begeleiding van de aanvrager m.b.t. het gewenste wapen, ook voor aanpassingen wanneer de initiële aanvraag niet aan de gestelde eisen voldoet.
Voor de uitvoering in een heraldisch correcte en esthetisch goede wapentekening wordt verwezen naar de erkende heraldisch tekenaars, waaruit de aanvrager zelf een kan kiezen
. > Wapentekenaars

 

Wie kunnen een wapenregistratie en advies aanvragen?

- Families die al lang een wapen voeren, maar daar een officiële status en bekendheid aan willen geven.

- Genealogen die meerdere wapens van dezelfde familie hebben gevonden en daarin geadviseerd willen worden.

- Iemand die een ongekleurd wapen of zegel heeft gevonden en advies wenst over de kleurstelling.

- Genealogen die geen wapen hebben gevonden maar als bekroning op hun werk alsnog een historisch onderbouwd wapen willen laten ontwerpen en vastleggen.

- Aanvragers van persoonlijke wapens zonder historische onderbouwing.

 

Registratie Familiewapens

Door de instelling van het Nederlands register familiewapens wordt aan eenieder de mogelijkheid geboden, hun wapen te laten registreren.
Het kan gaan om historische bestaande wapens of om wapens die nieuw voor de familie of een persoonlijke wapenstichter worden ontworpen.

Bij registratie is het doel de oorsprong, dan wel het ontwerp van het wapen historisch te onderbouwen door het wapen te plaatsen in de historische context van de familie. Bij registratie wordt het wapen volgens de heraldische regels beschreven en vastgelegd waar de oorsprong van het wapen ligt, wie het wapen voert en wie het mag voeren. De met het wapen verbonden genealogische achtergrond en de persoonsgegevens van de aanvrager worden bij de opname in het register vermeld. De aanvrager krijgt een bewijs van de registratie in de vorm van een stijlvolle wapenbrief. Het wapen wordt in onze periodiek in druk en digitaal op de website gepubliceerd.

VERDER OP PAGINA: Registratie Familiewapens

 

Heraldische Helpdesk

Mocht u met een vraag zitten, die mondeling overleg behoeft, dan is een telefoontje vaak de oplossing! U kunt onze heraldische helpdesk benaderen per telefoon, schriftelijk of e-mail: info@heraldiek.net.

 

Op Internet vindt u ons sinds 2005 op het adres (URL):

http://www.heraldiek.net

email adres: info@heraldiek.net