Terug naar Informatie Wapenregistratie

 

 

De Sectie Heraldiek in de Nederlandse Genealogische Vereniging

 

 

 

De in 1994 opgerichte Sectie Heraldiek stelt zich ten doel:

-    geļnteresseerden in de heraldiek bijeen te brengen

-    de studie van de heraldiek in de meest brede zin te stimuleren

-    een verantwoorde toepassing van de heraldiek te bevorderen.

 

De Sectie Heraldiek beperkt zich niet tot familiewapens, aangezien de verschillende toepassingsgebieden vaak historisch verweven zijn.

Ook de nauw verwante onderwerpen zoals kennis van zegels en hand- en huismerken behoren tot het werkterrein van de heraldiek.

 

Over een en ander wordt gepubliceerd, met name in het 'Heraldisch Tijdschrift'. Dit blad verschijnt vier maal per jaar. De leden van de Sectie Heraldiek ontvangen het automatisch.

 

Heraldiek speelt zich niet alleen in het verleden af, tegenwoordig ontstaan nog dagelijks nieuwe wapens, bijvoorbeeld door herschikking van openbare bestuurseenheden of bij families en organisaties die een wapen aannemen. Nederland heeft een rijk verleden met veel historische wapens, ook bij gewone families. Het vereist echter altijd zorgvuldig genealogisch en heraldisch onderzoek om te kunnen concluderen of een bestaand wapen bij de familie thuis hoort. Als zo'n wapen niet gevonden wordt, bestaat de mogelijkheid een nieuw wapen te ontwerpen volgens de oude heraldische regels.

 

Het College Heraldiek is een groep heraldisch deskundigen die het het wapenregister beheren en op verzoek aan leden advies en begeleiding bieden inzake een familiewapen. Het College kan geen onderzoeksopdrachten aannemen maar geeft wel advies.

Het advies kan bijvoorbeeld gaan over: heraldisch onderzoek, wapenontwerp, uitvoering, registratie. Verder wordt informatie gegeven over en kan worden doorverwezen naar anderen voor heraldische toepassingen en uitvoeringen.

 

Door de instelling van het Nederlands Wapenregister wordt aan ieder die dat wenst de gelegenheid geboden onder voorwaarden een familiewapen te laten registreren. Deze wapens worden dan in het Register Familiewapens opgenomenen openbaar gepubliceerd. Bij de secretaris van het College Heraldiek is informatie over de procedure op te vragen.

 

In het verenigingscentrum van de NGV bevindt zich een bibliotheek met heraldische boekwerken en andere waardevolle heraldische documentatie: het Heraldisch Archief. Daar worden ook periodiek consulten gehouden, informatie gegeven en vragen beantwoord.

Vertegenwoordigers van de Sectie Heraldiek zijn ook aanwezig op veel genealogische contactdagen met een heraldische informatiestand.

 

Tot de andere activiteiten van de sectie behoren het houden van lezingen, studie-bijeenkomsten, het organiseren van excursies en het onderhouden van contacten met andere instanties die zich bewegen op het vlak van de heraldiek.

 

De sectie Heraldiek is dienstbaar aan alle leden van de NGV. Lid van deze sectie wordt u echter uitsluitend door aanmelding: iedereen met heraldische belangstelling is van harte welkom.

De gegevens omtrent de contributie voor het bijkomend lidmaatschap vindt u op een aparte pagina.

 

 

 

e-mail: info@heraldiek.net

 

 

i2015